REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE

„Pozytywna energia w IT”

 POWR.01.02.01-24-0075/17

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Projekt „Pozytywna energia w IT” współfinansowany jest ze środków Unii PO WER I Osi |Priorytetowej- Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 –  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.       Projekt realizowany jest przez RISK PARTNER z siedzibą przy ul.Barona 30 w Tychach.

3.       Czas realizacji Projektu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie projektu: od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2020 roku.

4.       Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej 120 niepracujących i nieuczących się osób w wieku 18 – 29 lat z terenu WŚ przez udzielenie im kompleksowego wsparcia  prowadzącego do nabycia kompetencji zawodowych i zatrudnienia. Wśród 120 Uczestników projekt przewiduje udział min. 40 kobiet, 60 osób o niskich kwalifikacjach oraz min 7 osób z niepełnosprawnościami.. Wszyscy niezależnie od statusu na rynku pracy to osoby nie uczestniczące w nauczaniu i kształceniu, a także w okresie min. 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie brały udziału w formach wsparcia finansowanych ze środków publicznych. Nie są także zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

5.       Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

a)       Indywidualne poradnictwo zawodowe –  (5 godzin na osobę);

b)      Coaching motywacyjny – Indywidualne Plany Działania ( 2 godziny na osobę);

c)       Kurs zawodowy: ECDL (40 godzin na 12 osobową grupę)

d)      Kurs zawodowy: Tester/Analityk/Projektant (72 godziny na 12 osobową grupę)

e)      Staże w miejscu pracy (3 miesiące);

f)        Warsztaty podsumowujące i przygotowujące do podjęcia pracy (16 godzin na grupę- 10 grup)

g)       Pośrednictwo pracy w wymiarze min. 6 godzin na osobę.

§ 2.

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

a)      Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Pozytywna energia w IT”;

b)      Organizatorze – należy przez to rozumieć Risk Partner Sp. z o.o.

c)       Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę, która ubiega się o uczestnictwo w Projekcie;

d)      Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę, która podpisała deklarację uczestnictwa i została zakwalifikowana do udziału w Projekcie.

§ 3.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1.       Rekrutacja zgodna będzie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i prowadzona będzie od 1.05.2018 roku do 31.07.2019 roku lub do wyczerpania miejsc. Biuro projektów umiejscowione zostanie w w siedzibie organizatora w Tychach ul. Barona 30.

2.       Aplikować do projektu można elektronicznie pod adresem: https://aplikuj.pozytywnaenergia.eu/pl/pozytywna-energia-w-it,ja,57

3.       Kandydaci wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej (szczegóły w § 4. pkt. 2)

4.       Kopie wszystkich wymaganych dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem powinny być przesłane przez formularz internetowy, którego adres zostanie udostępniony Kandydatom po rozmowie kwalifikacyjnej.

5.       Dokumenty niezbędne do wypełnienia będą możliwe do pobrania na stronach internetowych:

a)      www.risk-partner.pl

b)      www.zdz.katowice.pl

c)      http://pozytywnaenergia.eu/

6.       Aby umożliwić udział w projekcie wszystkim zainteresowanym, potencjalni uczestnicy projektu mają możliwość składania dokumentacji elektronicznie, osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty na adres:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice

Z dopiskiem: Pozytywna Energia

7.       Dokumentacja składana przez osoby zainteresowane udziałem w projekcie jest na bieżąco weryfikowana przez koordynatora d/s rekrutacji i staży pod kątem jej poprawności. W przypadku złożenia przez UP niekompletnej dokumentacji, kandydat będzie poinformowany (telefonicznie lub pisemnie) o stwierdzonych nieprawidłowościach i możliwości ich poprawienia. Niedopuszczalne jest kwalifikowanie do udziału w projekcie osób, które nie przedstawią kompletu dokumentów potwierdzających możliwość ich uczestnictwa.

8.       Wszystkie kopie dokumentów muszą zostać poświadczone ‘za zgodność z oryginałem’ przez Uczestnika Projektu. W przypadku udokumentowania statusu Uczestnika Projektu za pomocą dokumentów innych niż w/w, każdorazowo należy uzyskać akceptację Koordynatora projektu.

9.       Cała dokumentacja dotycząca uczestników projektu docelowo kierowana jest do Koordynatora projektu w terminach zgodnych z instrukcją.

10.   Po zakwalifikowaniu do projektu wszyscy kandydaci uzupełnią niezbędne dokumenty w oryginałach.

11.   Podpisanie umowy i przekazanie niezbędnych do uczestnictwa w projekcie dokumentów odbędzie się w umówionym terminie przed spotkaniem z doradcą zawodowym.

12.   Udział uczestnika w projekcie rozpoczyna się od dnia podpisania przez niego deklaracji udziału w projekcie i umowy.

13.   Nabór na szkolenia jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych (spełniających kryteria udziału w projekcie), a rekrutacja musi być prowadzona zgodnie z zasadą równości szans.

14.   W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu na wczesnym etapie wsparcia, do projektu zostaną włączone kolejne osoby w kolejności wynikającej z uzyskanej liczby punktów z listy rezerwowej.

15.   Wszyscy uczestnicy projektu biorą udział w jednym z dwóch szkoleń ECDL. Poziom szkolenia jest dopasowany do poziomu umiejętności uczestnika. Każdy uczestnik projektu bierze również udział w wybranym przez siebie i zaakceptowanym przez doradcę, specjalistycznym szkoleniu zawodowym z potwierdzeniem na IPD.

16.   Harmonogram szkoleń zostanie określony po skompletowaniu grupy i przekazany jej uczestnikom

§ 4.

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

1.        Do projektu zostanie zakwalifikowanych 120 osób (w tym 40 kobiet i 80 mężczyzn) niepracujących i nieuczących się osób w wieku 18-29 lat z terenu województwa śląskiego spełniających warunki: nie uczą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie uczestniczą w zajęciach pozaszkolnych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy – nie mogły brać udziału w żadnym szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie), nie pracują i nie są zarejestrowane w PUP oraz są nieaktywne zawodowo. Udzielone im w okresie 1.06.2018 do 31.05.2020 roku kompleksowe wsparcie aktywizujące doprowadzi do nabycia kompetencji zawodowych i w konsekwencji zatrudnienia.

2.          Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

a)      dotarcie do Kandydatów za pomocą kampanii promocyjnej: m. in. dystrybucja plakatów i ulotek a także za pośrednictwem rekrutacji realizowanej na otwartych spotkaniach w szkołach, uczelniach, szkołach partnera i ew. w ośrodkach szkoleniowych partnera.

b)      aplikacja Kandydata do projektu

c)       rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w biurze Organizatora lub Partnera projektu bądź na odległość: telefonicznie lub przez komunikator internetowy. Podczas rozmowy Kandydatowi zostaną przyznane od 1 do 5 pkt określających motywację Kandydata.

d)      złożenie wypełnionych przez Kandydata dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań formalnych:

       i.  Deklaracja udziału w projekcie Pozytywna energia w IT zawierająca:

       –  oświadczenie o zamieszkaniu na terenie woj. śląskiego,

                      – oświadczenie o statusie osoby nieuczącej się lub niekształcącej się formalnie i niekorzystającej ze wsparcia dla osób NEET finansowanego ze środków publicznych na min. 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu.

       ii.  Formularz zgłoszeniowy – Pozytywna energia w IT

              iii. Oświadczenie uczestnika projektu związane z przetwarzaniem danych osobowych,

       iv. Aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o braku rejestracji

e)      weryfikacja formalna kwalifikowalności Kandydata,

f)       koordynator d/s rekrutacji i staży wraz z Biurem Projektu w Katowicach przygotuje listy 12 UP na każde szkolenie, spełniających kryteria uczestnictwa w oparciu o punkty przyznane na rozmowie kwalifikacyjnej i kryteria preferencyjne:

       i.   płeć: Kobieta: 10p,

       ii.  osoby o niskich kwalifikacjach: 5p,

       iii. osoba niepełnosprawna (zaświadczenie o niepełnosprawności): 5p,

       iv. osoby o dochodzie/osobę w rodzinie poniżej 1500 zł: 5p (oświadczenie),

       v.  rodzic powracający na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem: 5p      (udokumentowane przez uczestnika),

       vi. osoby zamieszkałe w powiatach o st. Bezrobocia wyższej od średniej dla regionu: 5p         (udokumentowane przez Sp. d/s rekrutacji)

Osoby z największą liczbą punktów (po 12 z osób do każdej z edycji) skierowane zostaną do podpisania umowy udziału w projekcie. Pozostałe zostaną umieszczone na poszczególnych listach rezerwowych.

Wyłonione 12-osobowe grupy UP zostaną skierowane na:

• Osoby z najwyższą liczbą punktów (po 12 osób do każdej edycji) zostaną zaproszone na rozmowy z doradcą/coachem, który obejmie UP doradztwem zawodowym, określając indywidualną ścieżkę zawodową i motyw-ując do podjęcia zatrudniania na stanowisku Tester/Analityk/Projektant

• Rozmowy poprowadzi i raporty przygotuje doradca zawodowy/coaching (min. 2 lata doświadczenia zawodowego), przygotowując równocześnie listę rankingową dla każdej edycji.

g)      poinformowanie drogą mailową Kandydata o zakwalifikowaniu do Projektu.

3.         O zakwalifikowaniu do udziału decyduje:

a)      spełnienie kryteriów preferencyjnych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu i punktacja z rozmowy kwalifikacyjnej

b)      kolejność zgłoszeń w wypadku równych ilości punktów.

4.         Udział uczestnika w projekcie rozpoczyna się od dnia podpisania przez niego Deklaracji uczestnictwa i umowy.

5.         W oparciu o w/w kryteria sporządzane są Zestawienie kandydatów i Lista rankingowa.

6.         W przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych do udziału w kursie w pierwszych dniach szkolenia (do 20 % nieobecności) będzie możliwość zakwalifikowania na szkolenie, w pierwszej kolejności osoby z listy rezerwowej.

§ 5.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1)      Organizator zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia na rzecz Uczestnika Projektu wszystkich form wsparcia wskazanych w § 1 pkt 5

2)      Organizator zobowiązuje się wypłacać Uczestnikom Projektu stypendium szkoleniowe za każdą godzinę udziału w szkoleniu o którym mowa w § 1 pkt 5 lit. c) i d) oraz stypendium stażowe za każdy miesiąc uczestnictwa w stażu.

3)      Organizator zobowiązuje się dokonywać zwrotu kosztów dojazdu na formy wsparcia wskazane w § 1 pkt 5 lit. c), d) i e)

4)      Organizator zapewnia poczęstunek na formach wsparcia wskazanych w § 1 pkt 5 lit. c) i d)

§ 6.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1.        Uczestnik projektu ma prawo do:

a)      korzystania ze wszystkich form wsparcia oferowanych w ramach Projektu z zastrzeżeniem, że oferty stażowe kierowane będą do uczestników, którzy zdali oba egzaminy kończące szkolenia ECDL i specjalistyczne;

b)      otrzymania materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

c)       otrzymania poczęstunku podczas udziału w oferowanych formach wsparcia w ramach Projektu.

2.       Uczestnik projektu jest zobowiązany do:

a)      uczestniczenia: w opracowaniu IPD, wybranym szkoleniu, pośrednictwie pracy i ewentualnie w stażu,

b)      uczestniczenia w każdym dniu szkoleń i punktualnego przybycia na szkolenia,

c)       podejścia do egzaminów certyfikujących odbywających się po szkoleniach ,

d)      niezwłocznego poinformowania Organizatora o wynikach egzaminów certyfikujących,

e)      niezwłocznego przekazania Organizatorowi kopii otrzymanych certyfikatów,

f)       dokładnego wypełnienia dokumentacji uczestnika projektu oraz aktualizacji swoich danych,

g)      potwierdzania obecności na szkoleniach i innych spotkaniach realizowanych w ramach projektu,

h)      potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych i poczęstunku,

i)        stawienia się na rozmowach kwalifikacyjnych o staż/pracę proponowanych w trakcie trwania projektu w przypadku gdy UP jeszcze nie podjął stażu/pracy,

j)        poddania się badaniom ewaluacyjnym mających na celu ocenę Projektu a w szczególności:

              i.  niezwłocznego poinformowania Organizatora o podjęciu pracy w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie,

ii. przekazania zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawcy

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Osoba ubiegająca się o udział w Projekcie, poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz  oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.       Dokumenty muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata.

3.       Wzory dokumentów – deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz oświadczenie dotyczące        przetwarzania danych osobowych – znajdują się w biurze Organizatora.

4.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 roku.

5.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w uzasadnionych przypadkach w każdym czasie.

6.       Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej.

7.       Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Koordynatora  Projektu.

 


Regulamin udzielania zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia organizowane w ramach projektu „Pozytywna energia w IT”

Każdemu Uczestnikowi Projektu przysługuje zwrot poniesionych kosztów dojazdu na kursy oraz staże zawodowe. Warunki i wysokość zwrotu określa niniejszy regulamin.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

• Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Pozytywna energia w IT”, współfinansowany ze

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

• Uczestniku Projektu – należy przez to rozumieć osobę, która podpisała deklarację uczestnictwa i

rozpoczęła udział w w/w projekcie.

§1

1. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje za dojazdy na szkolenia ECDL oraz szkolenia specjalistyczne w wysokości maksymalnie 9 zł/dziennie za każdy zrealizowany dzień szkolenia a także na realizację staży zawodowych w wysokości maksymalnie 100 zł za każdy miesiąc stażu.

§2

1. Zwrot kosztów dojazdu dotyczy wyłącznie przejazdów z miejsca zamieszkania na kursy (szkolenia, staże) i powrotu do miejsca zamieszkania.

2. Uczestnicy Projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu korzystając z komunikacji publicznej i/lub przewoźników prywatnych.

3. Zwrot kosztów nie obejmuje przejazdów taksówką oraz dopłat za opłatę u konduktora.

4. Wybór drogi dojazdu powinien być optymalny, a poniesione koszty racjonalne.

5. O refundację kosztów dojazdu Uczestnik Projektu występuje samodzielnie poprzez złożenie stosownego oświadczenia o którym mowa  w § 4.

§3

Wysokość przysługującego zwrotu kosztów dojazdów oblicza się jako:

1. Iloczyn ceny przejazdu zgodnym z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej przewoźnika (np. GOP lub inny) w obie strony i ilości potwierdzonych obecności na kursie zgodnie z miesięcznymi listami obecności.

§4

1. W celu rozliczenia kosztów dojazdu należy złożyć stosowne oświadczenie o zwrot kosztów dojazdu na kurs, (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).

2. Zwrot kosztów zostanie dokonany po dostarczeniu poprawnie wypełnionego wniosku oraz stwierdzenia jego zgodności z listami obecności na szkoleniach/stażach.

3. Uczestnik ma obowiązek przedstawić oświadczenie wraz z załącznikiem w terminie 3 dni po zakończeniu miesiąca.

§5

1. Przy dokonywaniu refundacji dokonywana jest weryfikacja wniosku z listą obecności potwierdzając uczestnictwo danej osoby w poszczególnych dniach trwania kursu.

2. Refundacja następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia przez grupę kompletnych i zaakceptowanych wniosków  o zwrot kosztów dojazdu Uczestnika Projektu na kurs.

3. Zwrot kosztów dojazdu dokonywany jest przelewem na wskazane przez Uczestnika Projektu konto bankowe.

4. Refundacja kosztów dojazdu dokonywana jest raz w miesiącu za cały okres rozliczeniowy.

5. RISK PARTNER Spółka z o.o. zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub zakończenia wypłat, o ile nie będzie posiadać środków finansowych na koncie projektowym na ten cel.

§6

1. Niniejszy Regulamin udzielania zwrotu kosztów dojazdu na kursy organizowane w ramach projektu „Pozytywna energia w IT” obowiązuje od dnia rozpoczęcia projektu tj. od 1 czerwca 2018 roku

2. RISK PARTNER Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zasad zwrotu kosztów przejazdu w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.

3. RISK PARTNER  Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji jego zapisów.

4. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem jego nieważności.

 

Załączniki:

1. Oświadczenie o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia lub staż komunikacją publiczną